Mẫu đồ án xây dựng website bán hàng sinh viên Marketing

Mẫu đồ án xây dựng website bán hàng của sinh viên tại trường Đại học Đại Nam về thiết kế website bán hàng cho doanh nghiệp.

Click để tải file PDF: Đồ án xây dựng website bán hàng 

QUY CÁCH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG TỐT NGHIỆP

1. Dung lượng và thể thức:

– Báo cáo thực tập tốt nghiệp có dung lượng tối thiểu là 15 trang, tối đa là 20 trang, không kể hình vẽ, bảng biểu, đồ thi, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục.

– Báo cáo thực tập tốt nghiệp được chế bản trên khổ giấy A4, in một mặt; nội dung của báo cáo thực tập được canh đều cả hai lề, kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14 theo chuẩn Unicode; khi xuống dòng, chữ đầu dòng lùi vào 1 cm hoặc 1,27 cm; khoảng cách giữa các đoạn văn tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng tối thiểu là dòng đơn, tối đa là 1,5 lines; lề trên 2,0, lề dưới 2,0 cm; lề trái 3,0, lề phải 1,5 cm; Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

2. Quy định đối với bảng biểu, đồ thị, hình vẽ

– Việc đánh số thứ tự của bảng biểu, đồ thị, hình vẽ … phải gắn với số chương. Ví dụ: Hình 1.1, 1.2 (trong đó số 1 đầu tiên là số thứ tự chương, số 1,2 tiếp theo là số thứ tự của hình theo chương đó).

– Mọi bảng biểu, đồ thị, hình vẽ lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Ví dụ: “Nguồn: Bộ Tài chính 2021”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường những bảng gắn với đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng hải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên

– Số phải được phân cách hàng ngàn bằng dấu chấm (.) và phân cách dấu thập phân bằng dấu phảy (,). Ví dụ: 1.007.845,25.

3. Quy định về viết tắt

Không lạm dụng việc viết tắt trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Chỉ viết tắt những cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong báo cáo. Không viết tắt cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong báo cáo. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức … thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu báo cáo có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu của báo cáo thực tập tốt nghiệp.

4. Quy định viết các tài liệu tham khảo:

 • được thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục II, ban hành kèm theo quy định này.

5. Cấu trúc của báo cáo thực tập chuyên môn gồm:

– Bìa báo cáo thực tập chuyên môn (không phải là bìa cứng)

– Trang bìa phụ

– Trang lời cam đoan và ô ghi ý kiến của cán bộ hướng dẫn thực tập

– Danh mục ký hiệu hoặc các chữ viết tắt

– Mục lục

– Phần mở đầu: phải nêu được vắn tắt tình hình cơ sở thực tập (cơ cấu tổ chức,
chức năng nhiệm vụ …), lý do lựa chọn nội dung của báo cáo thực tập, các kế hoạch triển khai thực tập cụ thể để thực hiện báo cáo thực tập.

– Phần nội dung: gồm các phần đánh giá khái quát về tình hình thực hiện công tác liên quan đến nội dung báo cáo thực tập của cơ sở thực tập, các ví dụ minh hoạ cụ thể, những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác thực tập liên quan đến nội dung báo cáo. Báo cáo thực tập được sắp xếp theo các mục (chương), trình bày của các mục (chương) như sau:

Chương 1 <TÊN CHƯƠNG>
1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1
…………………………………………………………………………………………………………………….. 1.2.
……………………………………………………………………………………………………………………..
1.2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Chương 2 <TÊN CHƯƠNG>
2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Kết luận của báo cáo thực tập phải khẳng định những kết quả đạt được trong
quá trình thực tập, các bài học kinh nghiệm … 16

Danh mục tài liệu tham khảo (được xếp theo hướng dẫn như phụ lục II.

Phụ lục

6. Bìa mẫu báo cáo thực tập (như phụ lục )

Mục B:

QUY CÁCH TRÌNH BÀY DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thể thức trình bày: được thực hiện theo phần 1, phụ lục 6.

2. Quy định đối với bảng biểu, đồ thị, hình vẽ: được thực hiện theo mục 2, phần 1.

2. Quy định về viết tắt: được thực hiện theo mục 3, phần 1.

4. Cấu trúc của đồ án/đề án/dự án/khóa luận tốt nghiệp nghiệp bao gồm:

i. ii.

iii. Lời cảm ơn

iv. Danh mục ký hiệu hoặc chữ viết tắt

v. Danh mục bảng biểu

vi. Mục lục

vii. Mở đầu gồm: lý do chọn đề tài, tình hình nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, giả thuyết khoa học, phương pháp nghiên cứu, đóng góp của đề tài, bố cục của đề tài.

viii.Các chương: từ 02 đến 03 chương, cuối mỗi chương phải có tiểu kết
Số thứ tự của chương, mục lục được đánh bằng hệ thống chữ số Ả rập. Các tiểu mục được trình bày đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất 04 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương.

Ví dụ: 2.1.3.2 chỉ tiêu mục 2 nhóm tiểu mục 3 mục 1 chương 2 Cụ thể:

Chương 1 <TÊN CHƯƠNG>
1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
1.1.1
……………………………………………………………………………………………………………………..

1.2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
1.2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tiểu kết:……………………………..
Bìa (bìa chính và bìa phụ) Lời cam đoan

Chương 2 <TÊN CHƯƠNG>
2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
2.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
2.2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Tiểu kết:…….
Chương 3 <TÊN CHƯƠNG>
3.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
3.1.1 ……………………………………………………………………………………………………………………..
3.2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
3.2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Tiểu kết:……..
5. Kết luận: Khẳng định được các kết quả đạt được trong các chương 6. Tài liệu tham khảo: Trình bày tài liệu tham khảo như sau:
6.1. Danh mục tài liệu tham khảo
6.1.1. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt
6.1.2. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh (nếu có)
6.1.3. Tài liệu tham khảo bằng tiếng Pháp (nếu có)
6.1.4. ………….
– Các tài liệu tham khảo được xếp riêng theo thứ tự từng ngôn ngữ (Việt, Anh,
Pháp, Đức, Nga…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn không dịch, không phiên âm (đối với tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm mỗi tài liệu).

 • Danh mục tài liệu tham khảo phải xếp theo thứ tự abc tên tài liệu, tác giả, nơi và năm phát hành.
 • Nếu xếp theo tên tác giả thì xếp abc theo họ, sau đó đến tên tài liệu, nơi và năm phát hành.
 • Danh mục tài liệu tham khảo xếp cuối cùng, sau các trang phụ lục.
 • Cách ghi tài liệu tham khảo (xếp theo tên).
  • Nếu là tạp chí: Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập số, trang, năm (năm để trong ngoặc)
  • Nếu là sách: Tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, nơi xuất bản, lần và năm xuất bản.
  • Nếu là báo cáo khoa học: Tên tác giả, tên báo cáo, tên kỷ yếu, nơi và thời gian tổ chức hội nghị.
  • Nếu là tài liệu tham khảo được trích từ website, copy toàn bộ đường dẫn trang web tài liệu đó.

– Các tài liệu tham khảo được sắp xếp theo thứ tự và đánh số từ [1] trở đi.

– Trong từng ngôn ngữ các tài liệu được sắp xếp theo thứ tự họ tên tác giả (Tài
liệu tiếng việt được sắp xếp theo tên, tiếng nước ngoài được sắp xếp theo họ tác giả; Nếu tài liệu không có tên tác giả được sắp xếp theo chữ cái đầu tiên của tên tài liệu).

– Mỗi tài liệu cần ghi đầy đủ các thông tin: Số thứ tự, họ tên tác giả, tên tài liệu, nguồn/nhà xuất bản, năm xuất bản.
 (Mẫu)
Tiếng Việt:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bạch Đức Hiển, Thị trường chứng khoán, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội, 2009.
[2] Nguyễn Đình Kiệm, Tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập, Tạp chí Ngân hàng, Số 314(514), trang 33 (kỳ 1, 10/2007).
[3] ……………….
Tiếng Anh:
[1] Bounding K.E (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.
[2] Andeson, JE (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese case, American Economic review, 74 (1), pp 78-90.
[3] ………………..
Danh mục các Website tham khảo:
[1] http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/chung-khoan/2011/07/giao-dich-chung- khoan-thap-ky-luc
[2] http://vietstock.vn/ChannelID/761/Tin-tuc/196004-tiep-tuc-kiem-soat-tin- dung-doi-voi-bat-dong-san.aspx
[3] ………………..

Xem thêm: Làm thế nào để xây dựng website bán hàng hiệu quả

5/5 (1 Review)